ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >ВИКОНАННЯ В УКРАЇНІ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ


Порядок визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів встановлюється новім ЦПК України, Законом України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" (далі — Закон) від 29 листопада 2001 р. за № 2860-ІП та іншими нормативними актами.
У Законі використано такі терміни:
• рішення іноземного суду — рішення іноземних судів у цивільних,
трудових, сімейних справах, вироки іноземних судів у криміналь
них справах у частині, що стосується конфіскації майна та відшко
дування збитків потерпілим, а також рішення іноземних арбі-
тражів та акти інших органів іноземних держав, до компетенції
яких належить розгляд цивільних, трудових, сімейних справ, що
набули чинності та підлягають визнанню і виконанню на території
України відповідно до міжнародних договорів України;
• визнання рішення іноземного суду — поширення чинності рішення
іноземного суду на територію України в порядку, встановленому
Законом;
• виконання рішення іноземного суду — застосування засобів приму
сового виконання рішення іноземного суду в Україні в порядку,
передбаченому Законом;
• міжнародні договори України — міжнародні договори про надання
правової допомоги у цивільних, трудових, сімейних і криміналь
них справах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною
Радою України, а також інші міжнародні двосторонні або бага
тосторонні договори за участю України, якими передбачається
визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів;
• стягувач — будь-яка фізична або юридична особа, на користь чи
в інтересах якої ухвалено рішення іноземного суду і яка звер
тається з клопотанням про його визнання та виконання на тери
торії України;
• боржник — будь-яка фізична або юридична особа, яка за рішен
ням іноземного суду зобов'язана виконати певні дії на користь чи
в інтересах стягувача.
Умови визнання та виконання рішення іноземного суду. Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо це перед-
481

бачено міжнародними договорами України або за принципом взаємності за домовленістю "ad hoc" (арбітраж, спеціально створений для розгляду конкретної справи) з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні.
Рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, визнається в Україні, якщо його визнання передбачено міжнародними договорами України або за принципом взаємності за домовленістю "ad hoc" з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні.
Терміни пред'явлення рішення іноземного суду до примусового ви0 конання. Рішення іноземного суду може бути пред'явлене до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набуття ним чинності, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів протягом терміну, що перевищує три роки, яке може бути пред'явлене до примусового виконання протягом усього терміну стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.
Підсудність справ про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Питання про надання такого дозволу на клопотання стягувача розглядається апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними обласними, Київським та Севастопольським міськими судами за місцем постійного чи тимчасового проживання або перебування (місцезнаходження) боржника.
Якщо боржник не має постійного чи тимчасового місця проживання або перебування (місцезнаходження) на території України або ці місця невідомі, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається відповідним судом України за місцезнаходженням в Україні майна боржника.
Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Таке клопотання подається у порядку, передбаченому міжнародними договорами України. Воно може бути також подане стягувачем безпосередньо до певного суду України відповідно до підсудності справ про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду.
Якщо міжнародними договорами України передбачено подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду через органи державної влади України, відповідний суд України приймає до розгляду клопотання, що надійшло через орган державної влади України.
482

Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду повинне містити:
• найменування стягувана або його представника (якщо клопотан
ня подається представником), зазначення їхнього постійного чи
тимчасового місця проживання або перебування (місцезнаход
ження);
• найменування боржника, зазначення його постійного чи тимчасо
вого місця проживання чи перебування (місцезнаходження) або
місцезнаходження його майна в Україні;
• мотиви подання клопотання.
До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами України. Якщо міжнародними договорами України вони не визначені, до нього додають:
• засвідчену в установленому порядку копію рішення іноземного
суду, про примусове виконання якого подається клопотання;
• офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набуло
чинності (якщо це не зазначено в самому рішенні);
• документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої ухвалено
рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі,
була своєчасно і належним чином повідомлена про час і місце
розгляду справи;
• документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення
іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконува
лося раніше);
• документ, що посвідчує повноваження представника стягувача
(якщо клопотання подається представником);
• засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених
документів українською мовою або мовою, передбаченою міжна
родними договорами України.
Якщо зазначене клопотання і документи, що додаються до нього, не оформлено відповідно до вимог, передбачених Законом, або до клопотання не додано всі перелічені документи, відповідний суд України повертає їх стягувачеві (або його представникові) без розгляду. Для розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду по суті забороняється вимагати інші документи та відомості, ніж визначені ст. 6.
483

Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Про надходження такого клопотання відповідний суд України у п'ятиденний термін письмово повідомляє боржника і пропонує йому протягом місяця подати можливі заперечення проти цього клопотання.
Після подання боржником заперечень у письмовій формі або у разі його відмови від подання заперечень, а так само коли у місячний термін з часу повідомлення боржника про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя виносить ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що стягувач і боржник повідомляються письмово не пізніше ніж за 10 днів до його розгляду.
За заявою стягувача або боржника і за наявності поважних причин суд може перенести час розгляду клопотання, про що повідомляє сторони. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду здійснюється суддею одноосібно на відкритому судовому засіданні. Якщо рішення іноземного суду вже виконувалося раніше, відповідний суд України визначає, в якій частині чи з якого часу воно підлягає виконанню.
Неявка без поважних причин на судове засідання стягувача або боржника чи їх представників, якщо суду відомо про своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши подані документи та вислухавши пояснення сторін, суд виносить ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання. Копія ухвали надсилається судом стягувачеві та боржникові у триденний термін з дня винесення ухвали.
Якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в іноземній валюті, суд, який розглядає це клопотання, визначає суму в національній валюті за курсом Національного банку України на день винесення ухвали.
Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання доз0 волу на примусове виконання рішення іноземного суду. Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду не задовольняється у випадках, передбачених міжнародними договорами України.
Якщо міжнародними договорами України такі випадки не передбачено, у задоволенні клопотання може бути відмовлено:
484

• якщо рішення іноземного суду за законодавством держави, на
території якої воно ухвалене, не набуло чинності;
• якщо сторона, стосовно якої ухвалено рішення іноземного суду,
була позбавлена можливості взяти участь у судовому процесі
через те, що їй не було своєчасно і належним чином повідомлено
про розгляд справи;
• якщо рішення ухвалено у справі, розгляд якої належить виключ
но до компетенції суду або іншого уповноваженого відповідно до
закону органу України;
• якщо вже ухвалено рішення суду України у спорі між тими сами
ми сторонами, з того самого предмета і на тих самих підставах, що
набуло чинності, або якщо у провадженні суду України є справа у
спорі, порушена між тими самими сторонами, з того самого пред
мета і на тих самих підставах до моменту порушення справи в іно
земному суді;
• якщо пропущено встановлений міжнародними договорами Ук
раїни та Законом термін пред'явлення рішення іноземного суду до
примусового виконання в Україні;
• якщо предмет спору за законами України не підлягає судовому
розгляду;
• якщо виконання рішення загрожує інтересам України;
• в інших випадках, передбачених законами України.
Оскарження ухвали суду. Ухвала, винесена відповідним судом
України про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову в задоволенні клопотання з цього питання, може бути оскаржена стягувачем або боржником у порядку і в тер-міни, передбачені законами України.
Порядок примусового виконання рішення іноземного суду. На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання дозволу на його примусове виконання, що набула чинності, відповідний суд України видає виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку, встановленому законом. Дії та заходи з примусового виконання рішення іноземного суду застосовуються державними виконавцями у порядку, передбаченому законом.
Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. Таке клопотання за умови, що це передбачено міжнародними договорами України, подається заінтересованою особою до відповідного суду України, визначеного за підсудністю.
485

До клопотання додаються такі документи:
• засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного
суду, щодо визнання якого порушується клопотання;
• офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набуло
чинності, якщо це не зазначено в самому рішенні;
• засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених
документів українською мовою або мовою, передбаченою міжна
родними договорами України.
Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. Про надходження такого клопотання відповідний суд України у п'ятиденний термін письмово повідомляє заінтересовану сторону і пропонує їй протягом місяця подати можливі заперечення проти цього клопотання.
Після подання заінтересованою стороною заперечень у письмовій формі або у разі її відмови від подання заперечень, а так само, коли у місячний термін з часу повідомлення заінтересованої особи про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя виносить ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що заінтересовані сторони повідомляються письмово не пізніше ніж за 10 днів до його розгляду.
Якщо заінтересована сторона звернулася з проханням про перенесення часу розгляду справи і суд визнав це прохання поважним, розгляд справи може бути перенесено з повідомленням про це заінтересованих сторін. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, здійснюється суддею одноосібно на відкритому судовому засіданні. Неявка на судове засідання заінтересованої сторони, якщо суду відомо, що їй було своєчасно і належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не є перешкодою для розгляду клопотання, якщо вона не порушує питання про перенесення його розгляду.
За наслідками розгляду клопотання, а також заперечення у разі його надходження відповідним судом України виноситься ухвала про визнання в Україні рішення іноземного суду та залишення заперечення без задоволення або про відмову у задоволенні цього клопотання.
У визнанні в Україні рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, відмовляються у випадках, передбачених міжнародними договорами України, а якщо такими договорами це
486

не передбачено, то на підставі відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду зазначених у Законі. Копію ухвали суд надсилає заінтересованим сторонам у триденний термін з дня її винесення. Ухвала, винесена відповідним судом України за наслідками розгляду клопотання, може бути оскаржена у порядку і в терміни, передбачені законами України.
Міжнародні договори України. Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.
Практичні аспекти визнання та приведення у виконання рішень іноземних судів. Відповідно до ст. 427 ЦПК України 1963 р., ст. 36 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж", Закону України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" Апеляційний суд м. Києва розглядає клопотання заінтересованих осіб про визнання та надання дозволу на виконання рішень іноземних судів, комерційних арбітражних судів (третейських судів) як України, так й інших країн у першій інстанції. Всі клопотання-скарги розглядаються згідно зі ст. 136–139 ЦПК України. Відповідно до нового ЦПК питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду на клопотання стягувача розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України або ці місця невідомі, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника.
Під час вирішення таких справ суди керуються нормами міжнародного права, зокрема:
• Конвенцією про визнання та приведення до виконання іноземних
арбітражних рішень, укладеною у Нью-Йорку в 1958 p.;
• Європейською конвенцією про зовнішньоторговельний арбітраж,
підписаною в Женеві 21 квітня 1961 p.;
• міжнародними договорами України про надання правової допо
моги, зокрема Конвенцією про правову допомогу і правові відно
сини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, укладеною
державами — членами СНД у м. Мінську 22 січня 1993 p.;
487

• Угодою про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі здійснен
ням господарської діяльності, підписаною урядами держав —
учасниць СНД у м. Києві 20 березня 1992 p.;
• Конституцією України, законами України "Про міжнародний ко
мерційний арбітраж", "Про дію міжнародних договорів на тери
торії України", "Про визнання та виконання в Україні рішень іно
земних судів", "Про виконавче провадження" тощо.
Закон України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" від 29 листопада 2001 р. визначив підсудність справ про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Такі справи розглядаються апеляційними судами України. Судом також перевіряється, чи є держави обох заінтересованих сторін членами Нью-Йоркської конвенції ООН "Про визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень", прийнятої 10 червня 1958 р.
Згідно зі ст. 4 Конвенції для отримання визнання та приведення до виконання арбітражного рішення стороною, яка подала таке клопотання, надається належним чином завірений оригінал арбітражного рішення або належним чином завірена його копія, а також оригінал арбітражної угоди або її копія. Відповідно до ст. З арбітражне рішення, незалежно від того, в якій країні воно винесене, визнається обов'язковим.
У визнанні та приведенні до виконання рішення іноземного суду може бути відмовлено в разі обставин, викладених у ст. 5 Нью-Йоркської конвенції "Про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень", прийнятої 10 червня 1958 р., та у ст. 8 Закону України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів".
Відповідно до ст. 6 Закону України. "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду має містити:
• найменування стягувача або його представника (якщо клопотання
подається представником), зазначення їхнього постійного чи
тимчасового місця проживання або перебування (місцезнаход
ження);
• найменування боржника, зазначення його постійного або тимча
сового місця проживання чи перебування (місцезнаходження)
або місцезнаходження його майна в Україні;
• мотиви подання клопотання.
488

До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами України.
Якщо ними не визначено перелік документів, що мають додаватися до клопотання, подають такі документи:
• засвідчену в установленому порядку копію рішення іноземного
суду, про примусове виконання якого подається клопотання;
• офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набуло
чинності (якщо це не зазначено в самому рішенні);
• документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої ухвалено
рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі,
була своєчасно і належним чином повідомлена про час і місце
розгляду справи;
• документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення
іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконува
лося раніше);
• документ, що посвідчує повноваження представника стягувача
(якщо клопотання подається представником);
• засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених
документів українською мовою або мовою, передбаченою міжна
родними договорами України.
Згідно із ч. 5 ст. 6 Закону України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів", якщо зазначене клопотання і документи, що додаються до нього, не оформлені відповідно до вимог, передбачених Законом, або до клопотання не додано всіх перелічених документів, відповідний суд України повертає їх стягувачеві (або його представнику) без розгляду.
Ст. 7 Закону України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" визначає порядок розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Про надходження цього клопотання відповідний суд України у п'ятиденний термін письмово повідомляє боржника і пропонує йому протягом місяця подати можливі заперечення проти клопотання.
Після подання боржником заперечень у письмовій формі або у разі його відмови від подання заперечень, а також коли у місячний термін з часу повідомлення боржника про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя виносить ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що стягувач і
489

боржник повідомляються письмово не пізніше 10 днів до його розгляду. За заявою стягувача або боржника і за наявності поважних причин суд може перенести час розгляду клопотання, про що повідомляє сторони.
Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду здійснюється суддею одноосібно на відкритому судовому засіданні. Якщо рішення іноземного суду вже виконувалося раніше, відповідний суд України визначає, в якій частині чи з якого часу воно підлягає виконанню. Неявка без поважних причин на судове засідання стягувача, боржника або їх представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши подані документи, вислухавши пояснення сторін, суд виносить ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання щодо цього. Копія ухвали надсилається судом стягувачеві та боржнику в триденний термін з дня винесення ухвали.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2019