ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >12.1.3. Законодавство незалежної України


Упродовж дев’яти місяців у незалежній Україні у сфері правової охо-рони промислової власності існував правовий вакуум. Президент Украї-ни Л. Кравчук Указом від 18 вересня 1992 р. № 497/92 затвердив “Тим-часове положення про правову охорону об’єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні”. Воно було скомпоноване з трьох згаданих Законів СРСР з промислової власності.
Верховна Рада України 15 грудня 1993 р. прийняла три закони:
• “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”;
• “Про охорону прав на промислові зразки”;
• “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Винаходом (корисною моделлю), згідно з першим із зазначених за-
конів, вважався результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології. Корисною моделлю є так званий малий винахід, тобто конст-руктивне виконання пристрою. Корисною моделлю не може бути речо-вина, спосіб, штам тощо. Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання. Знак — це позна-чення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.
Верховна Рада України прийняла 1 червня 2000 р. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”» № 1771-III (Офіційний вісник України. — 2000. — № 26).
164

Тепер винаходом вважається “технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності)”.
В Україні спеціально стосуються промислової власності і такі закони:
1. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мік-
росхем” від 5 листопада 1997 р. містить, зокрема, такі визначення:
“Інтегральна мікросхема — мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схе-ми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становлять основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення”.
“Топографія інтегральної мікросхеми — зафіксоване на матеріально-му носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними”.
Законом України “Про внесення змін і доповнень до деяких законо-давчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності” від 28 лю-того 1994 р. статті 517, 520, 521, 522 та 523 Цивільного кодексу України від 18 липня 1963 р. було об’єднано в одну і викладено в такій редакції:
“Стаття 517. Законодавство України про охорону прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг
Майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, що ви-никають у зв’язку із створенням і використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, регулюються законами України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, цим Кодексом та іншими актами законодавства України”.
Зрозуміло, що простий перелік у Цивільному кодексі від 18 липня 1963 р. недосконалих законів не можна вважати взірцем законотвор-чості.
2. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження то-
варів” від 16 червня 1999 р. У ст. 1 зазначеного Закону містяться, зокре-
ма, тлумачення таких термінів:
“Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зоб-ражувальне графічне позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару”.
“Кваліфіковане позначення походження товару — термін, що охоп-лює (об’єднує) такі терміни:
– назва місця походження товару;
165

– географічне зазначення походження товару”.
“Назва місця походження товару — назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із зазначеного гео-графічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природ-ними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором”.
“Географічне зазначення походження товару — назва географічного місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із цьо-го географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характе-ристики, в основному зумовлені характерними для даного географічно-го місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора”.
“Географічне місце — будь-який географічний об’єкт з офіційно виз-наченими межами, зокрема, країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо”.
“Видова назва товару — застосовувана в назві товару назва геогра-фічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка зго-дом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного його походження”.
3. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 р. став першим Законом в Україні у сфері промислової власності. Він містить, зокрема, таке визначення: “Сорт — це штучно відібрана су-купність рослин у межах одного і того ж ботанічного таксону з прита-манними їм біологічними ознаками і властивостями, що характеризують їх спадковість, яка має принаймні одну відмінність від відомих сукупно-стей рослин того ж ботанічного таксону і може вважатися єдиною з точ-ки зору придатності для відтворення сорту. Категорія сорту — клон, лінія, гібрид, популяція”.
Сподіваємося, що наведений матеріал допоможе скласти належне уявлення про колишнє і нинішнє правове поле України у сфері промис-лової власності.
166


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2019