ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >14.1. ДЖЕРЕЛА ПРАВА


Найважливіші джерела права, що стосуються цієї теми:
1. Закон України “Про правовий статус іноземців” від 4 лютого 1994 р.
2. Закон України “Про зайнятість населення” у редакції Закону Ук-раїни «Про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населен-ня”» від 21 листопада 1997 р. № 665/97-ВР.
3. Кодекс законів про працю (далі — КЗпП) України. Кодекс було прийнято 10 грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р. До Кодек-су неодноразово вносилися зміни і доповнення, зокрема до таких статей:
Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав.
Стаття 81. Співвідношення міжнародних договорів про працю і зако-нодавство України.
4. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства доз-волу на працевлаштування в Україні. Затверджений постановою Кабіне-ту Міністрів України від 1 листопада 1999 р. № 2028 (Офіційний вісник України. — 1999. — № 44).
5. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном та контроль за їх дотриманням. Затверджена наказом Ліцензійної палати України і Державного центру зайнятості від 22 люто-го 1999 р. № 19/15. Зареєстрована у Мін’юсті України 6 квітня 1999 р. за № 215/3508. Код нормативного акта 7273/1999 (Офіційний вісник Украї-ни. — 1999. — № 15).
195

6. Двосторонні договори України про працевлаштування та соціаль-ний захист працівників. Відповідні договори або протоколи Україна ук-лала, наприклад, з Молдовою (1993 р.), Польщею (1994 р.), Російською Федерацією (1993 р.), Вірменією (1995 р.), Білоруссю (1995 р.), Литвою (1995 р.), Латвією (1995 р.), Чехією (1997 р.). Зазначені та інші угоди ре-гулюють широке коло питань, зокрема порядок оформлення трудового договору, обсяг контрактних прав та обов’язків, в’їзд працівників та чле-нів їхніх сімей на територію держави працевлаштування, перебування та виїзд з неї, соціальне (зокрема пенсійне) забезпечення, обчислення тру-дового і фахового стажу, правовий статус вивільнюваних працівників, оподаткування трудових доходів осіб, переказ зароблених коштів на те-риторію держави, з якої вони прибули, тощо.
7. Багатосторонні конвенції у сфері праці та рекомендації міжнарод-них міжурядових організацій.
Справжньою “кузнею” міжнародної нормативної діяльності є Міжна-родна організація праці (МОП). Вона була створена у 1919 р. під егідою Ліги Націй. Після завершення Другої світової війни МОП стала підві-домчою Організації Об’єднаних Націй і нині має статус її спеціальної агенції. За роки діяльності МОП у її межах було укладено сотні конвенцій. Кілька десятків з них стосуються праці лише моряків-іноземців. З юри-дичного погляду конвенції МОП використовують цікавий прийом — вони дозволяють державам-членам “порушувати” конвенції, якщо націо-нальне трудове законодавство встановлює більш сприятливі, на думку працівника, трудові норми.
Верховна Рада України ратифікувала законами або постановами (їх номери і дати подано у дужках) такі конвенції МОП:
1. “Про мінімальні норми на торговельних суднах” від 20 жовтня 1976 р. № 147 (14 липня 1993 р. № 3387-ХІІ). Набрала чинності 28 лис-топада 1981 р., для України — 17 березня 1995 р.
2. “Про приміщення для екіпажу на борту судна (додаткові положен-ня)” від 30 жовтня 1976 р. № 133 (14 липня 1993 р. № 3388-ХІІ). Набра-ла чинності 27 серпня 1991 р., для України — 24 лютого 1994 р.
3. “Про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми)” від 1 червня 1976 р. № 144 (17 грудня 1993 р. № 3732-ХІІ). Набрала чин-ності 16 травня 1978 р., для України — 16 травня 1995 р.
4. “Про безробіття” від 29 жовтня 1919 р. № 2 (4 лютого 1994 р. № 3931-ХІІ). Набрала чинності 14 липня 1921 р., для України — 16 трав-ня 1995 р.
196

5. “Про сприяння колективним переговорам” від 19 червня 1981 р. № 154 (4 лютого 1994 р. № 3932-ХІІ). Набрала чинності 11 серпня 1983 р., для України — 16 травня 1995 р.
6. “Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця” від 22 червня 1982 р. № 158 (4 лютого 1994 р. № 3933-ХІІ). Набрала чин-ності 23 листопада 1985 р., для України — 16 травня 1995 р.
7. “Про скасування примусової праці” від 25 червня 1957 р. № 105 (5 жовтня 2000 р. № 2021-ІІІ).
8. “Про заборону та негайні заходи щодо найгірших форм дитячої праці” від 17 червня 1999 р. № 182 (5 жовтня 2000 р. № 2022-ІІІ).
Україна також приєдналася до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. Конвенція набрала чинності, в тому числі для України, 7 квітня 1997 р.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2019