ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >4.3. ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ТА НЕДІЄЗДАТНІСТЬ


Обмеження дієздатності у ст. 5661 Цивільного кодексу України від 18 липня 1963 р. регламентовано так:
“...Іноземних громадян і осіб без громадянства, які постійно прожи-вають в Україні, може бути визнано недієздатними або обмежено діє-здатними в порядку, встановленому законодавством України”.
У ч. 4 ст. 1564 проекту Цивільного кодексу України від 25 серпня 1996 р. цей аспект відображено так:
“4. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздат-ною або такою, дієздатність якої є обмеженою, регулюються особистим законом цієї особи”.
Ознайомимося зі ст. 24 “Визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною. Відновлення дієздатності” Конвенції про правову допо-могу і правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ від 22 січня 1993 р.:
“1. У справах про визнання особи обмежено дієздатною чи недіє-здатною, за винятком випадків, передбачених пунктами 2 і 3 цієї статті, є компетентним суд Договірної Сторони, громадянином якої є ця особа.
2. У випадку, коли суду однієї Договірної Сторони стануть відоми-ми підстави визнання обмежено дієздатною або недієздатною особи, що проживає на її території, яка є громадянином іншої Договірної Сторони, він повідомить про це суд Договірної Сторони, громадянином якої є ця особа.
3. Якщо суд Договірної Сторони, якого повідомили про підстави для визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною, протягом трьох місяців не розпочне справи чи не повідомить про свою думку, справу про визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною роз-глядатиме суд тієї Договірної Сторони, на території якої цей громадянин має місце проживання. Рішення про визнання особи обмежено дієздат-ною чи недієздатною надсилається компетентному суду Договірної Сто-рони, громадянином якої є ця особа.
57

4. Положення пунктів 1–3 цієї статті застосовуються відповідно і до відновлення дієздатності”.
Аналогічно, але з певними нюансами цей аспект регламентовано у ст. 22 “Обмеження дієздатності або визнання особи недієздатною (повне і часткове визнання недієздатним)” Договору між Україною і Республі-кою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 27 травня 1993 р.
Наводимо текст зазначеної статті:
“1. Якщо цей Договір не передбачає інше, при обмеженні в дієздат-ності або визнанні особи недієздатною компетентним є суд тієї Договір-ної Сторони, громадянином якої є особа, яка має бути обмежена в діє-здатності або визнана недієздатною. Цей суд застосовує законодавство своєї держави.
2. Якщо суд однієї Договірної Сторони встановить, що є підстави для обмеження в дієздатності або визнання недієздатним громадянина іншої Договірної Сторони, місце проживання якого знаходиться на тери-торії першої Договірної Сторони, він повідомляє про це відповідний суд другої Договірної Сторони.
3. Якщо суд другої Договірної Сторони, повідомлений відповідно до пункту 2, заявить, що надає право виконати подальші дії суду за міс-цем проживання цієї особи або не висловиться протягом трьох місяців, суд за місцем проживання цієї особи може провести справу про обме-ження в дієздатності або визнання особи недієздатною відповідно до за-конодавства своєї держави, якщо причина обмеження в дієздатності або визнання особи недієздатною передбачається також законодавством тієї Договірної Сторони, громадянином якої є ця особа. Рішення про обме-ження в дієздатності або визнання особи недієздатною пересилається відповідному суду іншої Договірної Сторони.
4. У невідкладних випадках суд, зазначений в пункті 2, може вине-сти тимчасове розпорядження, необхідне для охорони цієї особи або її майна. Копії цих розпоряджень пересилаються відповідному суду тієї Договірної Сторони, громадянином якої є ця особа.
5. Положення пунктів 1–4 застосовуються також при скасуванні об-меження в дієздатності або відновленні громадянина в дієздатності”.
58


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2019