ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >5.4. ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНОЗЕМНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


У п. 14 Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міні-стерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 18 січня 1996 р. № 30, зазначається:
“Представництво суб’єкта господарської діяльності не є юридичною особою і не займається самостійно комерційною діяльністю, в усіх ви-падках воно діє від імені та за дорученням іноземного суб’єкта госпо-дарської діяльності, вказаного у Свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно із законодавством України. Представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності може здійснювати функції, пов’язані з виконанням представницьких послуг, лише в інтересах іноземного су-б’єкта господарської діяльності, вказаного у Свідоцтві”.
Керівник представництва діє на підставі належно засвідченої довіре-ності іноземного суб’єкта господарської діяльності.
Щодо діяльності представництв в Україні діє дозвільний порядок. Це означає, що спочатку потрібно отримати дозвіл на діяльність, а вже потім діяти.
Заява з проханням про реєстрацію повинна містити такі дані:
• найменування фірми;
67

• країну, в якій фірма має місце знаходження;
• адресу фірми;
• номер телефону, факсу;
• місто України, в якому планується відкрити представництво, та його майбутню адресу;
• філії представництва (якщо вони будуть);
• кількість іноземців, які працюватимуть у представництві;
• дату заснування фірми;
• юридичний статус фірми;
• кількість співробітників фірми;
• назву банку, в якому фірма має рахунок, і номер останнього;
• сферу діяльності фірми;
• мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв’язки з українськими партнерами і перспективи роз-витку співробітництва.
Окрім заяви потрібно подати такі документи:
1. Витяг з торговельного (банківського реєстру) країни, у якій має місцезнаходження офіційно зареєстроване головне управління (контора) іноземного суб’єкта господарювання.
2. Довідку від банківської установи, в якій іноземний суб’єкт госпо-дарювання має рахунок.
3. Довіреність на виконання представницьких функцій в Україні.
Зазначені документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх
видачі, належно легалізовані у консульських установах, що представля-ють інтереси України (якщо міжнародним договором України не перед-бачено інше), супроводжуватися перекладом на українську мову, завіре-ним печаткою офіційного перекладача.
“Вік” документів не може перевищувати шести місяців. Подаючи до-кументи на реєстрацію, заявник сплачує державний збір у розмірі 2500 доларів США.
Якщо для відкриття представництва потрібний дозвіл держави, в якій відповідний суб’єкт господарювання має місце знаходження, то пред-ставники влади в Україні вимагають подання копії такого дозволу.
Відмову у реєстрації можна оскаржити в суді чи арбітражному (гос-подарському) суді України.
У разі реєстрації представництва заявнику видається Свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка. Представництво вважається відкри-тим з дати реєстрації.
68

Свідоцтво є підставою для звернення до органів Управління віз і реє-страцій Міністерства внутрішніх справ України для одержання віз іно-земними співробітниками та реєстрації їх паспортів.
На основі Свідоцтва Міністерство праці України дає дозвіл на пра-цевлаштування в Україні іноземних співробітників представництва про-тягом періоду його існування.
Свідоцтво є також підставою для таких дій:
• відкриття поточних рахунків у банках України;
• безмитного провезення майна та обладнання, які тимчасово вво-зяться на територію України для забезпечення функціонування представництва;
• реєстрації в органах державтоінспекції України автомобілів пред-ставництва та одержання на них номерних знаків.
Протягом місяця від дати реєстрації представництво зобов’язане ста-ти на облік у податковій інспекції за місцем знаходження представницт-ва в Україні та в Міністерстві статистики України.
До кінця грудня 1999 р. іноземні суб’єкти господарювання реєструва-ли свої представництва у Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України. У зв’язку з реорганізацією центральних органів вико-навчої влади воно ввійшло до Міністерства економіки України.
Діяльність представництва припиняється за таких умов:
• ліквідується іноземний суб’єкт господарської діяльності, що має своє представництво в Україні;
• представництво було відкрито на підставі угоди з іноземною дер-жавою, а дія цієї угоди припинилася;
• рішення про це прийняв відповідний іноземний суб’єкт госпо-дарської діяльності;
• український суд припинив діяльність представництва з огляду на невиконання ним чи відповідним іноземним суб’єктом господарсь-кої діяльності вимог законодавства України.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2019