ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >7.2. КОНСТИТУЦІЙНІ НОРМИ


У чинній Конституції України питанням власності присвячені три статті — 13, 14 та 41. Процитуємо їх:
“Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші при-родні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ре-сурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Україн-ського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конститу-цією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і гос-подарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом”.
Стаття 14 повністю стосується землі:
“Земля є основним національним багатством, що перебуває під особ-ливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реа-лізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону”.
Процитовані статті містяться у Конституції в розд. І “Загальні заса-ди”. А ст. 41 належить до розд. II Конституції “Права, свободи та обо-в’язки людини і громадянина”. Вона сформульована так:
“Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному зако-ном.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єкта-ми права державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Пра-во приватної власності є непорушним.
Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на під-ставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і по-вного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів
87

з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну си-туацію і природні якості землі”.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2019