ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >6.3. Види строків


Строки класифікуються: за масштабом: загальні та спеціальні; за місцем серед стадій провадження: строки розгляду справи в цілому, строки стадії порушення справи, адміністративного розслідування, підготовки справи до вирішення, вирішення, виконання.

Строки розгляду справи. Перебіг цих строків починається з моменту порушення справи. Тому строки попереднього розгляду заяви про порушення провадження до строків розгляду справи не включаються3. Строк розгляду завершується такою процесуальною дією, як повідомлення учасників про результати

1  Пункт III Положення про погоджувальну комісію з питань суміжного землекористування, затверджене рішенням II сесії Чернівецької міської ради XXIII скликання від 21.05.98. р. № 21.

2  Пункт 5.5. Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України № 1174 від 09.09.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998. - № 40. - Ст. 1503.

3  Пункт 10.13. Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8.09.97 р. № 997 // Урядовий кур'єр. - 1997. - 16 вересня.


>>>194>>>

виконання адміністративного рішення справи або звернення учасника до проводу, уповноваженого розглядати скаргу.

Строки подачі заяви. Строки на даній стадії обчислюються двома способами. В першому випадку початок плину строку залежний від моменту виникнення підстави матеріальних правовідносин. У другому випадку - з моменту проведення засідання колегіального органу, який уповноважений розглядати заяву. Так, заяви про розгляд спорів з приводу суміжного землекористування подаються проектною організацією секретарю комісії не пізніше як за 3 дні до її засідання1.

В науці триває дискусія про природу строків звернення із заявою: чи вона процесуальна, чи матеріальна. Цю проблему належить розв'язувати так. Природа є процесуальною, якщо пропуск цього строку є підставою для залишення заяви без розгляду. Якщо ж діє правило про відмову у задоволенні заяви, якщо строк пропущений, то має місце матеріально-правова природа строку .

Строк попереднього розгляду заяви. Протягом цих строків може бути прийняте рішення про залишення заяви без руху. У разі виявлення невідповідності поданих заявником документів встановленим вимогам Національної Комісії з регулювання електроенергетики направляє заявнику в тижневий термін з дати реєстрації повідомлення про відкладення початку розгляду заяви та вказує причини відкладення. Після врахування заявником зауважень НКРЕ і подання відповідних документів розгляд заяви може бути розпочатий3. На цій стадії виділяють такі строки:

1  Пункт III Положення про погоджувальну комісію з питань суміжного землекористування, затверджене рішенням II сесії Чернівецької міської ради XXIII скликання від 21.05.98. р. № 21.

2   Стаття 28 ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7.06.96 р.// Голос України. - 1996.- 2 липня.

3  Пункт 5.1. Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затверджена Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України № 1174 від 09.09.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998.- № 40. - Ст. 1503.


>>>195>>>

виправлення вад форми заяви, внесення збору при залишенні заяви без руху, строки формальної чи фактичної перевірки заяв.

Строки розслідування. Ці строки починаються з моменту порушення провадження. Часто строки розслідування обчислюються з дати виявлення підстави виникнення правовідносин1, або надходження матеріалів справи (строк розгляду матеріалів справи за скаргою у відділах не повинен перевищувати одного тижня з дня надходження до відділів необхідних документів по скарзі заявника2).

В рамках цієї стадії можуть запроваджуватись строки вжиття забезпечувальних заходів. Суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з виробництва дисків, зобов'язаний забезпечити обов'язкове зберігання примірників дисків у разі виникнення спірних питань протягом терміну, встановленого Міністерством освіти і науки (до остаточного врегулювання цих питань).

Строки підготовки справи до вирішення. До цих строків відносять відтини часу, коли провід вивчає висновки органу розслідування; строк вжиття заходів попередження (припинення). Так, у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності передбачається застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну. А перед тим, як винести завершальне рішення по цій справі, провід вирішує питання про запровадження справляння спеціального мита. Строк такого попереднього заходу не може перевищувати 200 днів3. Строки дії подібних запобіжних (попе-

1  Пункт 17 Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.06.95 р.// Голос України. -1995. - 27 липня.

2  Пункт 8 Порядку розгляду скарг в державному комітеті України у справах національностей та міграції на рішення про надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються органами міграційної служби в АРК, областях, м.м. Києві та Севатсополі, затвердженого Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції від 18.11.96 р. № 6 // Покажчик нормативних правових актів України. -1997. -№1.-С. 25.

3  Стаття 11 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 23 лютого.


>>>196>>>

реджувальних) заходів припиняється автоматично при прийнятті остаточного рішення по справі. Хоча заходи процесуального забезпечення можуть вживатись на стадії виконання рішення.

Строки стадії вирішення справи. Строк починає плин з моменту закінчення останньої процесуальної дії на стадії адміністративного розслідування. Прийняття рішення за результатами атестації повинне мати місце у двомісячний термін з дня атестації працівника. Прийняття рішення по сплину цього строку не допускається1.

В рамках цієї стадії виділяють такі строки. 1) Строк підготовки рішення. Тобто рішення не оголошується одразу після закінчення засідання - проводу дається певний строк для його підготовки2. Протягом цього строку кожен член колегіального органу має право на окрему думку і може викласти її письмово1. 2) Строк надіслання рішення сторонам. 3) Строк набуття чинності рішенням. В останньому випадку строк може обчислюватись з дня підписання або з моменту оголошення.

Строки виконання рішення. Строк виконання може обчислюватись з моменту винесення рішення або з моменту його одержання. На стадії виконання можливі й інші строки. До прикладу, суб'єкт підприємницької діяльності повинен подати Комісії підтвердження щодо оплати штрафу протягом 5 днів з дня сплати штрафу4.

1  Пункт 35 Інструкції про атестацію службових осіб митних органів України, затверджена Постановою НКРЕ від 01.09.99 р. № 1134// Офіційний вісник України. - 1999. - № 38. - Ст. 1922.

2 Пункт 8 Інструкції про порядок проведення розслідувань, пов'язаних із порушенням правил та процедур експертного контролю, затвердженої Наказом Державної служби експортного контролю України від 9.10.98 р. № 641/3081// Офіційний вісник України. - 1998. - № 41.

3  Пункт 6.1 Положення про Апеляційну рада Держапатенту України, затвердженого Наказом Держпатенту України № 34 від 28.02.96 р.// Інформаційний бюлетень. - 1996. - № 12.

4  Пункт 24 Інструкції щодо застосування Положення про порядок накладення штрафів на суб'єктів підприємницької діяльності, затверджена Постановою НКРЕ від 01.09.99 р. № 1134// Офіційний вісник України. - 1999. - № 38. - Ст. 1922.


>>>197>>>Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021