ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >ЧАСТИНА II. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ПО ЗАЯВАХ


Провадження по заявах складається із 5 стадій: порушення провадження, адміністративного розслідування, підготовки справи до вирішення, вирішення справи, виконання рішення по справі.

Деякі процесуальні дії можуть бути вчинені на будь-якій із цих стадій. При чому такі процесуальні дії вирішальне впливають на хід усього провадження. Мова йде про закриття провадження, зупинення провадження, заходи процесуального забезпечення.

Закриття провадження. Закриття провадження по справі може мати місце з причин, які не стосуються суті справи. До таких причин відносять незаконність прийому правової вимоги (спору) до провадження або продовження провадження стає неможливим.

Підстави закриття такі:

1) непідвідомчість вимоги органу, у провадженні якого перебуває справа Непідвідомчими вимогами називають ті, які стосуються дискреційних адміністративних актів і діянь. До прикладу, не можуть бути предметом заяви вимоги постачальника робіт і послуг за державні кошти з приводу: надання переваги тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником, шляхом застосування преференційної поправки до її ціни або обмеження участі у процедурі закупівлі винятково вітчизняними виробниками; застосування преференційної поправки до ціни тендерної пропозиції, поданої підприємствами Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, Спілки організацій інвалідів України та підприємствами України, працівниками яких є особи, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі; вимога від іноземного виконавця, що бере участь у процедурі закупівлі, виконання цих послуг чи робіт з використанням вітчизняної сировини, матеріалів і робочої сили; вибір проце-


>>>230>>>

дури здійснення закупівлі; рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій1;

2)  наявність нескасованого рішення органу системи даного міністерства або рішення із даного предмета заяви. З того ж предмета означає, що правові вимоги заяви стосуються тих же діянь, обставин. При цьому аналогічність предмета справи не означає, що заява   має подаватись одним і тим же заявником. Заявники можуть бути різні;

3) ліквідація юридичної особи-зявника;

4) зникнення обставин, які послужили підставою заяви2;

5)  відкликання заявником своєї заяви   і така відмова від звернення прийнята лідируючим суб'єктом (проводом)4;

6)  виконання зацікавленою особою - порушником відповідних вимог лідируючого суб'єкта з метою добровільного поновлення публічного правопорядку. Закриття справи, до прикладу, має місце в тому випадку, якщо рекомендації Антимонопольного комітету правопорушником виконані, а саме правопорушення не призвело до значних збитків та вжито заходів по усуненню  шкідливих  наслідків5.   Причому  прийняття  понов-

1 Пункт 2 Порядку озгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000.// Офіційний вісник України. - 2000. - № 51. - Ст. 2232. " Пункт 3.4. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27// Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.

3 Пункт 3.4. Правил розгляду клопотання міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. - 1996.-№ 6.

4  Пункт 22 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 8.09.97 р. № 997 // Урядовий кур'єр. - 1997. - 16 вересня.

5 Стаття 46 ЗУ "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.


>>>231>>>

лення публічного правопорядку може мати місце як на стадії вирішення справи, так і на попередніх стадіях1;

7) не встановлено відповідача або його місцезнаходження невідоме.

Закриття провадження по справі позбавляє заявника звернутись із новою заявою. Хоча в деяких випадках подача повторної заяви допускається . Однак видається, що за наявності вище-перлічених обставин розгляд такої заяви буде проблематичним.

Зупинення провадження: 1) прийняття лідируючим суб'єктом добровільного поновлення публічного правопорядку. До прикладу провадження може зупинятись, якщо орган розслідування - міністерство економіки України одержало добровільне письмове зобов'язання від експортера про перегляд його цін або припинення експорту за демпінговими цінами товару до регіону України і провід - Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі -прийняла рішення про прийняття зобов'язання експортера3. При цьому розрізняють два різновиди добровільного поновлення публічного правопорядку: мирова угода та добровільна відмова суб'єкта від суспільно-шкідливої поведінки. При цьому провадження може бути поновлене, якщо суб'єкт не виконує добровільно взятих на себе зобов'язань.

2) зупинення провадження проводом за поданням органів розслідування у випадку недоцільності його продовження. До прикладу, на стадії виконання рішення про застосування антидемпінгових заходів по захисту національного товаровиробника можна зупинити провадження в національних інтересах4.

1  Пункт 16 Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000 р.// Офіційний вісник України. - 2000. - № 51. - Ст. 2232.

2  Стаття 32 Закону України "Про захист економічної конкуренції"" від 11.01.2001р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.

3  Стаття 15 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 26 лютого.

4  Статт 28 Закону України "Про захист національного товаровиробни-


>>>232>>>

3) перебування у провадженні інших державних органів іншої справи, висновки за якою матимуть значення для результатів провадження1. Зупинка провадження має місце до набрання чинності рішенням органу, у провадженні якого була аналогічна справа .

В деяких нормативних актах до підстав зупинення провадження відносять також проведення експертизи. Однак у переважній більшості справ такий підхід недопустимий. У юрисди-кційних провадженнях при накладенні стягнень така зупинка може спричинити сплин строку давності накладення стягнення. А в позитивних провадженнях використовується такий спосіб правового регулювання, як продовження строків провадження на період часу, що був витрачений на проведення експертизи.

Заходи процесуального забезпечення провадження, виконання рішення та забезпечення захисту прав та інтересів зацікавлених осіб:

1) Вилучення доказів, накладення арешту. Вилучення письмових і речових доказів, зокрема документів, предметів чи інших носіїв фактичних даних, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, проводиться на підставі процесуального рішення лідируючого суб'єкта (проводу) у випадках, якщо: докази не було надано і є достатні підстави вважати, що документи, предмети чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, знаходяться у певному місці; існує загроза, що відповідні документи, предмети чи інші носії інформації можуть бути знищені.

ка від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. -26 лютого.

1 Пункт 3.1. Пункт 3.4. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затвердженні Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 09.01.97 р.// Офіційний вісник України. - 1997. - № 4. -С.246; Стаття ЗО Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.

Стаття 29 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 18 жовтня 2001р.// Голос України. - 2001. - 6 листопада.


>>>233>>>

У разі вилучення оригіналів письмових доказів лідируючий суб'єкт (провід) на клопотання особи, в якої вилучено відповідні докази, протягом декількох днів з дня внесення клопотання надає цій особі завірені копії цих доказів. Завірені копії письмових доказів мають силу оригіналу при пред'явленні їх іншим особам.

Якщо вилучення письмових доказів утруднено, наприклад через їх численність або внаслідок того, що тільки частина з них має значення для справи, лідируючий суб'єкт (провід) може отримувати витяги з них, засвідчені в установленому порядку особою, якій належать документи.

За клопотанням осіб, у яких було вилучено оригінали письмових доказів, ці докази можуть бути повернені після закінчення строку оскарження відповідного адміністративного рішення до суду, господарського суду. У матеріалах відповідної справи залишається копія письмового доказу, засвідчена в установленому порядку особою, якій повертається оригінал.

В окремих випадках речові докази після огляду та дослідження їх відповідним органом можуть бути повернуті за клопотанням осіб, від яких вони були одержані, до закінчення розгляду справи, якщо задоволення такого клопотання можливе без шкоди для розгляду справи.

У разі, коли вилучити докази немає можливості, провід накладає арешт на предмети, документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі.

Вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації проводиться у робочий час незалежно від їх місцезнаходження, в тому числі в службових приміщеннях та транспортних засобах, що належать учасникам, на робочих місцях працівників на підставі процесуального рішення проводу; у місцях проживання та інших володіннях осіб - на підставі рішення суду.

Про вилучення чи накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації складається протокол, в якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, наклала арешт, перелік вилуче-


>>>234>>>

них чи тих, на які накладено арешт, предметів, документів, Інших носіїв інформації чи майна. Протокол підписується двома уповноваженими працівниками лідируючого суб'єкта, проводу які провели вилучення, наклали арешт. Протокол також підписують особи, які були присутніми при вилученні, накладенні арешту.

У разі відмови осіб від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа має право подати пояснення і зауваження стосовно змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Копія протоколу про вилучення, накладення арешту надається учаснику, документи, предмети, інші носії інформації у якого були вилучені, арештовані, або вручається його представнику.

Повернення вилучених предметів, документів, інших носіїв інформації оформляється протоколом у порядку, встановленому для вилучення.

Про повернення чи зняття арешту з майна, предметів, документів, інших носіїв інформації провід видає процесуальне рішення '.

Застосування примусових заходів процесуального забезпечення проводиться посадовими особами лідируючого суб'єкта за допомогою підрозділів МВС чи інших правоохоронних органів2.

2) заборона відповідачу і/або іншим особам вчиняти певні дії. До прикладу, у процесі розгляду справи Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення за поданою  заявником  заявою  мають право  вжити  заходів  щодо  забезпечення виконання рішення,   якщо невжиття таких заходів може ускладнити чи зробити неможливим його виконання3.

3) зобов'язання відповідача до вчинення певних дій, якщо невідкладне вчинення цих дій є необхідним, виходячи із законних прав та інтересів заявника .

1  Стаття 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.

2 Там же.

3  Стаття 29 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"" від 7.06.96 р.// Голос України. - 1996.- 2 липня.

4  Стаття 47 "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р.//


>>>235>>>

4) вжиття заходів попередження (припинення), якщо лідируючим суб'єктом (проводом)   встановлено, що зволікання із застосуванням попередніх спеціальних заходів заподіює чи може заподіяти значну шкоду національному товаровиробнику. Тобто якщо заподіює, то вживаються заходи припинення, а якщо може заподіяти - то заходи попередження1. Спеціальні заходи   застосовується   шляхом   запровадження   справляння   спеціального мита. Заходи попередження (припинення) скасовуються, якщо дії відповідача не є шкідливими, або приймається завершальне рішення по справі. Скасування рішення про застосування цих заходів може передбачати повернення імпортерам (відповідачу) сплачених сум спеціального мита, що є своєрідним відшкодуванням збитків, що завдані такими заходами.

5) вжиття заходів нагляду. До прикладу, імпортер при ввезенні товарів в Україну зобов'язаний одержати при введенні таких заходів одержати перед цим в лідируючого суб'єкта дозвіл на таке ввезення на умовах, що не завдають шкоди національній економіці2.

 

 

 

 

 

Голос України.- 2001.- 27 лютого.

1 Стаття 9, 11 Закону України "Про застосування спеціальних заходів

щодо імпорту в Україну" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 23

лютого.

2

Там же. -Ст. 15.


>>>236>>>Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021