ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >Тема 17. Адміністративний судовий процес


Адміністративний судовий процес[1]
Адміністративний судовий процес. Адміністративний судовий процес - це порядок застосування норм відповідних галузей матеріального публічного права адміністративними судами України в результаті вирішення індивідуальних справ та спорів між суб'єктами правовідносин.
Завдання адміністративного судочинства. Завданням адміністративного судочинства є захист прав і свобод фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів, при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:
1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);
4) безсторонньо (неупереджено);
5) добросовісно;
6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;
8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

[1]Матеріал подається за Кодексом адміністративного судочинства, прийнятим Верховною Радою України, але який ще не підписано Президентом України.
104

9) з урахуванням права особи на участь у процесі
прийняття рішення;
10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Компетенція адміністративних судів щодо
вирішення адміністративних справ. Компетенція адміністративних судів поширюється на:
1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів, неправових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів;
4) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом;
5) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.
Компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:
1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;
2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства;
3) про накладення адміністративних стягнень;
4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту
(положення) об'єднання громадян віднесені до його
внутрішньої діяльності або виключної компетенції.
Предметна підсудність адміністративних справ.
1. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:
1) адміністративні справи, в яких однією із сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;
105

2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.
2. Окружним адміністративним судам підсудні
адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган
державної влади, інший державний орган, орган влади
Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа,
крім справ з приводу їх рішень, дій чи бездіяльності у справах
про адміністративні проступки.
3. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.
4. Вищому адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи за адміністративними позовами:
1) щодо встановлення Центральною виборчою комісією
результатів виборів або всеукраїнського референдуму;
2) щодо скасування реєстрації кандидата на пост
Президента України;
5. У разі невизначеності Кодексом адміністративного
судочинства України предметної підсудності адміністративної
справи така справа розглядається місцевим адміністративним
судом за вибором позивача.
Територіальна підсудність адміністративних справ.
1. Адміністративні справи вирішуються
адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.
2. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача.
3. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого
106

поширюються на всю територію України; адміністративні справи, відповідачем в яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, їх посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються Київським окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
4. У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.
Інстанційна підсудність адміністративних справ.
1. Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України - Вищий адміністративний суд, вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції.
2. Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їх територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції.
3. Вищий адміністративний суд переглядає судові
рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у
касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадках,
визначених в Кодексі адміністративного судочинства, Вищий
адміністративний суд України переглядає в апеляційному
порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення
окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція
якого поширюється на місто Київ.
4. Верховний Суд України переглядає судові рішення
адміністративних судів за винятковими обставинами.
Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог.
1. Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній
заяві, якщо вони пов'язані між собою і підсудні одному
адміністративному суду.
107

2. Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної
протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта
владних повноважень або іншим порушенням прав, свобод та
інтересів суб'єктів публічно-правових відносин,
розглядаються адміністративним судом, якщо вони заявлені в
одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий
спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються
судами в порядку цивільного або господарського судочинства.
3. Не допускається об'єднання в одне провадження
кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного
судочинства, якщо інше не встановлено законом.
Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.
1. Суд передає адміністративну справу на розгляд
іншого адміністративного суду, якщо:
1) задоволено клопотання відповідача, місце
проживання якого раніше не було відоме, про передачу справи
за місцем його проживання або перебування;
2) після відкриття провадження у справі виявилося, що провадження у справі відкрито без дотримання правил предметної підсудності;
3) після відкриття провадження у справі та до початку судового розгляду виявилося, що провадження у справі відкрито без дотримання правил територіальної підсудності;
4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках, якщо неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
5) ліквідовано адміністративний суд, який розглядав
справу.
2. Питання про передачу адміністративної справи розглядається судом у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання.
3. Питання про передачу адміністративної справи вирішується ухвалою суду, яку може бути оскаржено.
108

4. Передача адміністративної справи з одного суду до
іншого здійснюється після закінчення строку на оскарження
ухвали суду, а в разі подання апеляційної скарги - після
залишення її без задоволення.
5. Адміністративна справа, передана з одного адміністративного суду до іншого в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, розглядається адміністративним судом, до якого вона надіслана.
6. Спори між адміністративними судами щодо підсудності не допускаються.
Склад суду. Усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім випадків, встановлених Кодексом адміністративного судочинства, розглядаються і вирішуються професійним суддею одноособово.
Адміністративні справи, предметом оскарження в яких є нормативно-правові акти, рішення, дії чи бездіяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України, їх посадової чи службової особи, виборчої комісії (комісії з референдуму), члена цієї комісії, розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді колегією суддів у складі трьох суддів.
Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також за клопотанням однієї зі сторін про колегіальний розгляд справи або з ініціативи судді в разі їх особливої складності.
Перегляд судових рішень в адміністративних справах в апеляційному та касаційному порядку здійснюється колегією у складі трьох суддів, а у касаційному порядку - п'яти суддів.
Адміністративні справи, підсудні Вищому
адміністративному суду як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у складі не менше п'яти суддів.
Перегляд у касаційному порядку судових рішень Вищого адміністративного суду, ухвалених ним як судом
109

першої інстанції, здійснюється колегією суддів у складі п'яти суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України.
Перегляд судових рішень в адміністративних справах у Верховному Суді України за винятковими обставинами здійснюється колегією у складі суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України за участі не менше двох третин її чисельності (але не менше п'яти суддів) або колегією у складі суддів відповідних судових палат Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин чисельності кожної палати.
Порядок вирішення питань колегією суддів. Усі питання, що виникають при судовому розгляді адміністративної справи колегією суддів, вирішуються більшістю голосів суддів.
При прийнятті рішення з кожного питання жоден із суддів не має права утримуватися від голосування та підписання судового рішення. Головуючий в судовому засіданні голосує останнім.
Суддя, не згідний із судовим рішенням за наслідками розгляду адміністративної справи, може письмово викласти свою окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні, приєднується до справи і є відкритим для ознайомлення.
Види судових рішень. Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті, викладається у формі постанови. Судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення щодо інших процесуальних дій, клопотань, викладається у формі ухвали.
Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Суд приймає постанову іменем України негайно після закінчення судового розгляду.
Постанова приймається, складається і підписується в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.
У виняткових випадках, залежно від складності справи, складення постанови у повному обсязі може бути відкладене
110

на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи. При цьому вступна та резолютивна частини постанови підписуються всім складом суду, проголошуються в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи і приєднуються до справи.
4. Окремим документом викладаються ухвали з питань:
1) залишення позовної заяви без руху;
2) повернення позовної заяви;
3) відкриття провадження в адміністративній справі;
4) об'єднання та роз'єднання справ;
5) забезпечення доказів;
6) визначення розміру судових витрат;
7) продовження та поновлення процесуальних строків;
8) передачі адміністративної справи до іншого
адміністративного суду;
9) забезпечення адміністративного позову;
10) призначення експертизи;
11) виправлення описок і очевидних арифметичних
помилок;
12) відмови в ухваленні додаткового судового рішення;
13) роз'яснення постанови;
14) зупинення провадження у справі;
15) закриття провадження у справі;
16) залишення позовної заяви без розгляду;
17) інших питань, які вирішуються поза судовим
розглядом.
Окремим документом можуть викладатися також ухвали з інших питань, які вирішуються під час судового розгляду.
Ухвали, які викладаються окремим документом, постановляються в нарадчіи кімнаті та підписуються складом суду, який розглядає справу.
Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, заносяться секретарем судового засідання у журнал судового засідання.
Ухвали, постановлені в судовому засіданні, проголошуються негайно після їх постановлення.
111

Виправлення в судовому рішенні мають бути застережені складом суду, який його ухвалив.
Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови. 1. Під час прийняття постанови суд вирішує:
1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися
вимоги та заперечення, та якими доказами вони
підтверджуються;
2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку звернення
до суду тощо), які мають значення для вирішення справи, та
докази на їх підтвердження;
3) яку правову норму належить застосувати до цих
правовідносин;
4) чи належить задовольнити позовні вимоги або
відмовити в їх задоволенні;
5) як розподілити між сторонами судові витрати;
6) чи є підстави допустити негайне виконання постанови;
7) чи є підстави для скасування заходів забезпечення
адміністративного позову.
Повноваження суду при вирішенні справи.
1. При вирішенні справи по суті суд може задовольнити адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково.
2. У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про:
1) визнання протиправними рішення суб'єкта владних
повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і
про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих
його положень, про поворот виконання цього рішення чи
окремих його положень із зазначенням способу його
здійснення;
2) зобов'язання відповідача вчинити певні дії;
3) зобов'язання відповідача утриматися від вчинення
певних дій;
4) стягнення з відповідача коштів;
112

5) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або
всієї діяльності об'єднання громадян;
6) примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;
7) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України;
8) визнання наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.
Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.
Зміст постанови. Постанова складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
- часу та місця її прийняття;
- найменування адміністративного суду, прізвищ та
ініціалів судді (суддів) і секретаря судового засідання;
- імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть
участь у справі;
- предмету адміністративного позову;
2) описової частини із зазначенням:
- короткого змісту позовних вимог і позиції відповідача;
- пояснень осіб, які беруть участь у справі;
- інших доказів, досліджених судом;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
- встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів;
- мотивів, з яких суд виходив при прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався;
4) резолютивної частини із зазначенням:
- висновку суду про задоволення адміністративного
позову або про відмову в його задоволенні повністю чи
частково;
- висновку суду по суті вимог;
- розподілу судових витрат;
- інших правових наслідків ухваленого рішення;
- строку і порядку набрання постановою законної сили та її оскарження.
113

Постанова щодо частини позовних вимог.
1. Суд до закінчення судового розгляду справи може прийняти постанову щодо частини позовних вимог за клопотанням особи, яка бере участь у справі, якщо з'ясовані судом обставини дають можливість без шкоди для справи вирішити частину позовних вимог.
2. Постанова щодо частини позовних вимог може бути оскаржена у загальному порядку.
Зміст ухвали. Ухвала, що викладається окремим документом, складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
- часу і місця її постановлення;
- найменування адміністративного суду, прізвища та ініціалів судді (суддів);
- імен (найменувань) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням суті клопотання та імені (найменування) особи, що його заявила, чи іншого питання, що вирішується ухвалою;
3) мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закон, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
4) резолютивної частини із зазначенням:

- висновків суду;
- строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
В ухвалі, яку постановляє суд без виходу до нарадчої кімнати, оголошується висновок суду та мотиви, з яких суд дійшов такого висновку.
Окремі ухвали суду.
1. Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним суб'єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. Про вжиті заходи суд повідомляється не пізніше одного місяця після надходження окремої ухвали.
114

2. У разі необхідності суд може постановити окрему
ухвалу про наявність підстав для розгляду питання щодо
притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи
бездіяльність яких визнаються протиправними.
3. Окрема ухвала може бути оскаржена особами,
інтересів яких вона стосується.
Проголошення судового рішення, видача або направлення рішення особам, які беруть участь у справі.
1. Судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.
2. Особи, які беруть участь у справі, можуть отримати в суді копію постанови чи ухвали суду.
3. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається особі, яка бере участь у справі, але не була присутня в судовому засіданні. Якщо копія рішення надіслана представникові, то вважається, що вона надіслана й особі, яку вона представляє.
4. У разі проголошення в судовому засіданні тільки
вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час
виготовлення постанови суду в повному обсязі.
Особливості провадження щодо деяких видів справ. Кодекс адміністративного судочинства України передбачає регулювання порядку провадження щодо вирішення певних видів справ, це особливості провадження: у справах щодо оскарження нормативно-правових актів; у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій; у справах щодо рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інших підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб, які порушують законодавство про вибори та референдум; справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), їх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп
115

референдуму, інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу; у справах щодо скасування реєстрації кандидата в Президенти України; у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності посад; у справах щодо рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби; у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання; у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.
Кодекс адміністративного судочинства встановлює також порядок апеляційного та касаційного провадження.
116


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021