ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >Тема 27. Адміністративно-правове регулювання у сфері культури


Правове регулювання у сфері культури. Відповідно до ст. 54 Конституції України, громадянам України гарантується свобода літературної і художньої творчості. Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження
173

історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. 14 лютого 1992 року було прийнято Основи законодавства України про культуру, які набули чинності 27 березня 1992 року (із змінами і доповненнями), 24 грудня 1993 року затверджено Закон України "Про фізичну культуру і спорт", 15 вересня 1995 року - Закон України "Про туризм", а 5 жовтня 2000 року - Закон України "Про курорти". Крім того, Президент України затвердив своїми Указами відповідні положення про органи виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері культури і мистецтв: 31 серпня 2000 року - Положення про Міністерство культури і мистецтв України, 26 лютого 2002 року - Положення про Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, 11 квітня 2002 року - Положення про Державну туристичну адміністрацію.
Пріоритети у розвитку культури. Пріоритетні напрями розвитку культури визначаються цільовими державними програмами, які затверджуються Верховною Радою України. Держава у пріоритетному порядку створює умови для розвитку культури української нації та культур національних меншин, збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, естетичного виховання дітей та юнацтва, проведення фундаментальних досліджень в галузі теорії та історії культури України, розширення культурної інфраструктури села.
Основні принципи культурної політики. Основними принципами культурної політики в Україні є:
- визнання культури як одного із головних чинників самобутності української нації та національних меншин, які проживають на території України;
- утвердження гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті, орієнтація як на національні, так і на загальнолюдські цінності, визнання їх пріоритетності над політичними і класовими інтересами;
- збереження і примноження культурних надбань;
174

- розвиток культурних зв'язків з українцями, що
проживають за кордоном, як основи збереження цілісності
української культури;
- гарантування свободи творчої діяльності, невтручання у творчий процес з боку держави, політичних партій та інших громадських об'єднань;
- рівність прав і можливостей громадян незалежно від соціального стану та національної приналежності у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей;
- доступність культурних цінностей, усіх видів
культурних послуг та культурної діяльності для кожного
громадянина;
- забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян;
- заохочення благодійної діяльності у сфері культури підприємств, організацій, громадських об'єднань, релігійних організацій, окремих громадян;

- всебічне міжнародне культурне співробітництво;
- визнання пріоритету міжнародно-правових актів у сфері культури;
- поєднання державних і громадських засад у
забезпеченні розвитку культури.
Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері культури.
Кабінет Міністрів України має повноваження, визначені Основами законодавства України про культуру та іншими законодавчими актами, зокрема він:
- забезпечує реалізацію політики держави у сфері культури;
- здійснює за участю громадських об'єднань розробку державних програм розвитку культури та їх фінансування;
- створює умови для відродження і розвитку культури української нації, культур національних меншин, які проживають на території України;
- встановлює державні замовлення на випуск літератури, творів мистецтв;
175

- сприяє розвитку нетрадиційних форм мистецтва;
- здійснює заходи щодо повернення у власність народу України культурних та історичних цінностей, що знаходяться за її межами;
- вирішує у встановленому законодавством порядку
питання про надання закладам культури, що відіграють
визначну роль у духовному житті народу, статусу
національних;
- розробляє і забезпечує впровадження науково
обґрунтованих суспільно необхідних нормативів культурного
обслуговування населення різних регіонів України,
матеріальних і фінансових норм забезпечення закладів
культури;
- забезпечує підготовку кадрів, створення необхідної
мережі державних навчальних закладів, науково-дослідних
установ та стимулює розвиток наукових досліджень з проблем
культури;
- створює базу по виробництву спеціального обладнання
для закладів, підприємств і організацій культури;
- організує та здійснює культурне співробітництво з зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, сприяє створенню спільних інвестиційних фондів розвитку культури в Україні, а також центрів української культури за кордоном;
- здійснює координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ, творчих спілок та інших громадських організацій щодо реалізації політики держави у сфері культури.
Галузі управління в сфері культури і мистецтв. Галузями управління у сфері культури і мистецтв можна вважати: управління обігом об'єктів національного культурного надбання, регулювання в галузі мистецтв, реалізацію державної програми розвитку фізичної культури і спорту, управління туристичною та курортною справою.
Культурні цінності. До культурних цінностей належать об'єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. Унікальні цінності матеріальної та духовної культури, а також об'єкти
176

(предмети), що мають виняткове історичне значення для формування національної самосвідомості українського народу, визнаються об'єктами національного культурного надбання і заносяться до Державного реєстру національного культурного надбання.
Фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.
Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності. Соціальна цінність спорту визначається його дійовим стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.
Основними завданнями фізичної культури і спорту є: постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, сприяння економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвердження міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві.
Туризм. Під туризмом розуміється тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. Туристом є особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.
Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві
177

такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).
Курорт - освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об'єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні.
Заклади, підприємства та організації культури. В Україні гарантується розвиток мережі різних за видами діяльності та за формою власності закладів, підприємств та організацій культури: театрів, філармоній, професійних творчих колективів, кіностудій, організацій телебачення, радіомовлення, кіновідеопрокату, видавництв, редакцій, музеїв, художніх галерей (виставок), бібліотек, архівів, клубних закладів, кінотеатрів, цирків, парків культури та відпочинку, навчальних закладів і наукових установ, позашкільних закладів естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, дизайнерських, реставраційних центрів і майстерень, історико-культурних, архітектурних заповідників, заповідних територій тощо.
Не допускається ліквідація закладів, підприємств і організацій культури у зв'язку з позбавленням їх приміщень, які передаються у власність чи безплатне користування релігійним організаціям, а також їх перепрофілювання з іншою метою під час роздержавлення і приватизації.
Неприбуткові організації у сфері культури. Неприбутковими організаціями у сфері культури (тобто створення, розповсюдження творів культури, естетичне виховання тощо) є юридичні особи, які здійснюють діяльність, визначену статтею 12 Основ законодавства про культуру, і відповідають критеріям неприбутковості.
178

Неприбуткова організація у сфері культури може здійснювати фінансово-господарську діяльність відповідно до цілей її утворення та в межах її цивільної правоздатності.
Міністерство культури і мистецтв України. Головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і мистецтв є Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури України).
Основними завданнями Мінкультури України є:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері
культури і мистецтв, державної політики з питань охорони
культурної спадщини, національної музейної політики;
- підготовка пропозицій щодо основних напрямів
державної мовної політики та участь у її реалізації;
- здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, музейної та бібліотечної справи, кінематографії;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
- створення умов для задоволення національно-
культурних потреб українців, які проживають за межами
України, розвитку міжнародного культурного співробітництва;
- координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері культури і мистецтв, державної політики з питань охорони культурної спадщини, національної музейної політики, державної політики щодо бібліотечної справи;
- захист відповідно до законодавства прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників і творчих спілок, а також закладів, підприємств та організацій, що діють у сфері культури і мистецтв;
179

- створення умов для розвитку соціальної та ринкової
інфраструктури у сфері культури і мистецтв, організація її
матеріально-технічного забезпечення.
Основи державного регулювання в галузі фізичної
культури і спорту. Держава регулює відносини у сфері
фізичної культури і спорту шляхом формування державної
політики у цій сфері, створення відповідних державних
органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового,
інформаційного, нормативно-правового та іншого
забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також
визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-
спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних
органів з громадськими організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості. Держава визнає і всебічно
підтримує олімпійський рух в Україні, діяльність
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств,
національних спортивних федерацій, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту. Реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту забезпечує Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту (Держкомспорт України). Він також несе відповідальність за подальший її розвиток.
У межах своєї компетенції Держкомспорт України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Держкомспорт України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. Основними завданнями Держкомспорту України є:
- участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
- розроблення дроектів концепцій, програм розвитку фізичної культури і спорту;
180

- створення умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом;
- сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні;
- міжнародне співробітництво у питаннях фізичної культури і спорту.
Державна туристична адміністрація України
(Держтурадмшістрація України) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
Держтурадмшістрація України в установленому порядку вносить пропозиції щодо формування державної політики у туристичній та курортній галузях, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цих галузях, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до її відання.
Основними завданнями Держтурадміністрації України є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у туристичній та курортній галузях;
- розроблення та реалізація загальнодержавних програм
розвитку курортів та туристично-рекреаційної сфери, ринку
туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;
визначення перспектив і напрямів розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;
міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань туризму;
організація та розвиток системи наукового,
інформаційно-рекламного забезпечення туристично-
рекреаційної та курортної сфери.
Місцеві органи управління культурою входять до відповідних державних адміністрацій і створюють необхідні умови для культурного розвитку громадян, керують закладами, підприємствами і організаціями культури.
181


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021